Wat doen diakenen

Iedere wijk heeft een wijkraad van Diakenen die spreekt over en werkt aan diaconale en missionaire activiteiten.

Het College legt begrotingen, jaarrekeningen en andere beleidsvoornemens voor ter goedkeuring aan de Algemene Kerkenraad.