Disclaimer

Auteursrecht
De inhoud van deze site wordt samengesteld vanuit de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost.

© 2016 Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost.
Wij doen ons best om zorgvuldig om te gaan met auteursrecht. Indien u van mening bent dat materiaal onterecht gebruikt wordt, verzoeken wij u dit te melden.

Gebruik gegevens
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen (ook niet via een eigen netwerk) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost en andere auteurs.

Ondanks de constante zorg en aandacht vanuit de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost aan de samenstelling van deze website wordt besteed, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid
De Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van bovengenoemde website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om bovengenoemde website te kunnen raadplegen.