ANBI-CvK

 

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost (College van Kerkrentmeesters GKO)

RSIN/Fiscaal nummer: 002711722
KvK-nr: 76352129

Contact: Zie contact elders op deze site.

De Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. Het College van Kerkrentmeesters is een onderdeel van deze gemeente, zie algemene tekst ANBI PKN.

B. College van Kerkrentmeesters
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 6 leden uit de 3 wijkgemeenten.

Beloningsbeleid
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

C. Verslag activiteiten

Onderhoud gebouwen:
Noorderkerk (1906) (gemeentelijk monument)
Christus Triumfatorkerk (1962) (rijksmonument)
Pax Christikerk (1964) (inmiddels vrijwel volledig gerenoveerd/verbouwd)
De monumentale status brengt extra verantwoordelijkheden en kosten maar wekt ook veel interesse en aandacht op van buiten de kerk.

Medewerkers in dienst van onze gemeente zijn:
Predikanten 1,53 fte
Koster (CTK) 0,5 fte
Medewerkers Kerkelijk bureau 0,5 fte

D. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolommen staan de bedragen uit de door de Algemene Kerkenraad goedgekeurde begroting en jaarrekeningen. Toelichting Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarnaast bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen of geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

 

 

Begroting 2019

 Begroting 2019

Rekening 2018

Baten

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

     243.900

     208.500

     191.863

Bijdragen gemeenteleden

     151.500

     166.200

     161.577

Subsidies en overige bijdragen van derden

        53.900

        64.300

        59.729

Totaal baten

     449.300

     439.000

     403.651

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

     144.700

     161.000

     146.399

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

                   -

                -

-

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

        15.800

        18.400

       13.452

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

     189.900

     174.200

 119.647

Salarissen (koster, organist e.d.)

     108.700

     106.100

    99.158

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

        24.100

        20.800

        22.995

Lasten overige eigendommen en inventarissen

        11.000

                -

2.000

Totaal lasten

     494.200

     480.500

     391.801

Resultaat (baten - lasten)

     -44.900

     -41.500

9.518

Toelichting
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.