ANBI-CvD

 

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Diaconie van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost (College van Diakenen GKO)
RSIN/Fiscaal nummer: 002602763
Contact Zie contact elders op deze site.
De Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. Het College van Diakenen ook wel Diaconie genoemd is een onderdeel van deze gemeente, zie algemene tekst ANBI PKN.

B. College van Diakenen
Het College van Diakenen (CvD) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. Het college is samengesteld uit diakenen van de drie wijkgemeenten en telt nu 3 leden. Er zijn geen diaconale medewerkers in dienst, m.u.v. de diakonaal opbouwwerker die de Christus Triumfatorkerk 'deelt' met de Duinzichtkerk.

C.  Verslag Activiteiten
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Het College van diakenen GKO kent vier belangrijke werkgebieden:
1. De drie wijkgemeentes (diaconale, pastorale en financiële ondersteuning van de wijkdiaconieën zoals bijvoorbeeld bij het werk van de zusterraden en bij individuele hulpverlening);
2. De eigen woonplaats (diaconale zorg gaat verder dan de kerkelijke gemeentes); Al jarenlang bieden wij bijvoorbeeld ondersteuning aan het belangrijke werk van de Kesslerstichting en projecten van STEK.
3. Landelijk werk (ondersteuning van regionale of landelijke organen); Bijdrages aan het werk van Exodus en projecten van Youth for Christ zijn hier goede voorbeelden van.
4. Werelddiaconaat. De Kerk in Actie collectes zijn bestemd voor mensen die lijden onder onrecht, armoede en geweld (ook natuurgeweld) waar ook ter wereld.

Om onze opdrachten uit te voeren, staan ons de volgende middelen ter beschikking:
a. Opbrengsten uit de collecten en giften t.b.v. de diaconie van de drie kerken; Het CvD bestemt de opbrengsten uit collecten en giften die gedaan zijn ten behoeve van de diaconie. De bestemming van de collecten wordt voor een aantal collecten vooraf vastgelegd in zogenaamde bestemmingscollecten. Deze worden door middel van extra publiciteit in de verschillende gemeentes extra onder de aandacht gebracht. Voor de overige collecten bepaalt het CvD de verdeling.
b. Het Missionair Diaconale Ontwikkelingssamenwerking fonds (MDO); Dit fonds is in het verleden opgebouwd uit giften voor missionair werk, dichtbij en veraf. De komende jaren zal het CvD dit fonds beheren en de gelden hieruit besteden aan projecten die binnen de doelstellingen van dit fonds passen. Het CvD heeft hiervoor een richtlijn opgesteld waarin de criteria en randvoorwaarden voor de besteding van de gelden zijn vastgelegd.
c. Het Fonds Bijzondere Doeleinden (FBD). Dit fonds is ontstaan door de verkoop van een bejaardenhuis in 1966. De doelstelling van het fonds is ouderenzorg in de ruimste zin. Voorbeelden van besteding zijn de financiële bijdrage aan het werk van de Recreatiecommissie van de GKO (RC) en de bijdrage aan het Ouderenpastoraat GKO. De RC organiseert twee keer per jaar een dagtocht voor de senioren uit de drie gemeentes.

D. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.
In de kolommen staan de bedragen uit de door de Algemene Kerkenraad goedgekeurde begroting en jaarrekeningen.

Baten en Lasten – diaconie   Begroting 2018 Rekening 2017 
Rekening 2016
Baten      
 Opbrengsten uit bezittingen 2.100  2.124  2.486
 Bijdragen gemeenteleden 7.750  9.578  10.104
Totaal Baten 9.850  11.421  12.590
       
Lasten      
 Diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 20.800  18.198 18.814
 Diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) -  - -
 Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk -  - -
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1.400 1.212 1.300
 Overige diaconale eigendommen en inventarissen - - -
 Salarissen - - -
 Beheer en administratie, bankkosten en rente 2.160 3.302 504
Totaal Lasten 24.360 22.712 20.618
       
Resultaat -14.510 -11.010 -8.028

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De inkomsten van het CvD komen vooral uit de bijdragen van gemeenteleden via collectes tijdens de kerkdiensten en afzonderlijke giften. Het CvD heeft behalve geldmiddelen verder geen bezittingen. Hierdoor zijn de opbrengsten uit bezittingen beperkt.

De ontvangen inkomsten van het CvD worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk betreft de landelijke quotatie. Quotatie is afdracht van bijdragen om diaconaal werk op landelijk niveau mogelijk te maken.

Hoewel het erop lijkt dat de wereldwijde recessie zijn dieptepunt heeft gehad, is dit nog niet goed terug te zien in de resultaten van de beleggingen. De inkomsten liggen nog steeds lager dan de uitgaven, echter het CvD kiest nog steeds voor besteden zonder instandhoudingsverplichting. Zo worden de gelden uit beleggingen aangewend waarvoor ze bedoeld zijn, waarbij evenwel jaarlijks zo'n € 15.000,- wordt ingeteerd. Dit is een bewuste keuze; diakenen willen wat doen met het geld om zo iets te betekenen voor mensen.

In de afgelopen jaren heeft het CvD onderzocht of het vermogen duurzamer belegd kan worden. Dit is in enige mate mogelijk en de beleggingsportefeuille is dienovereenkomstig aangepast.